ಭಾನುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 21, 2013

ಕೈಚಾಚಿ ಒಮ್ಮೆ ....!

ಮೋಡತಾ  ಕವಿದರು ಸೂರ್ಯನನು
ಬೆಳಕ ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? 
ಇರುಳ ಚಂದ್ರನು ಮಾಸಿದರು 
ಪೌರ್ಣಮೆಯ ಚೆಲುವಿಗೆ ಕೊನೆಇದೆಯೆ........?


ಬದುಕ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಹೀಗೆ 
ಒಮ್ಮೆ ಸೋಲು ಒಮ್ಮೆ ಗೆಲುವು 
ನಿಂತರೆ ಬೆಲೆಇಲ್ಲ 
ತಿರುಗದೆ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ.........!


ನಶ್ವರದ ನಗು ಚೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲನೋವಿಗೆ 
ಮರೆಯದಿರು ಬುತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನದೆ 
ಎಲ್ಲ ಸೋಲಿಗೂ ಉತ್ತರವು ಮುಂದಿದೆ 
ಆಗಸವು ನಿಮ್ಮದೇ ಕೈಚಾಚಿ ಒಮ್ಮೆ ....!


ಇಟ್ಟ ಕಣ್ಣೀರು ಮುತ್ತಾಗಿಬರುವ 
ಕಾಲವು ಮುಂದಿದೆ 
ನಾಳೆಗಳ ನೆರಳಾಟ 
ಬೆಳಕನ್ನೇ ತರಲಿದೆ ಬಿಂಕವೇಕೆ .....?