ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 16, 2013

ಬದುಕೇ ಹೀಗೆ........... !
ಎಲ್ಲೊ ಮಾಸಿದ ಕನಸಿಗೆ ಅಳುವ
ಎಂದೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನನಪಿಗೆ 
ಮರುಗುವ ಬಾರದ ಕಾಲಗಳ ಕಾಯುವ 
ಬದುಕೇ ಹೀಗೆ........... 


ಹರಿವ ನದಿಯಂತೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ 
ವಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ 
ಬಿಡದು ಬದುಕಿನ ಮಾಯೆ 
ಕಾಡುವ ಒಲವಿನ ಛಾಯೆ 


ಇದು ರಂಗಿನಾಟ ಮದರಂಗಿ 
ಯಂತೆ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಯ ಉಳಿಸಿ ಸಾಗುವುದು 
ಇದು ರಾಗಗಳ ಕೂಟ ಸಂಗೀತದಂತೆ
ಶೃತಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸಹ್ಯವಾಗದು 


ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ನಾವು  
ಕಲ್ಲಿನದ್ದೋ ಮುಳ್ಳಿನದ್ದೋ 
ಹಾಡಿಹಿಡಿದು ಊರುಬರುವಾವರೆಗೂ 
ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿವಾವರೆಗೂ...... 
    
                                                                 ರಮ್ಯ. ಜೆ