ಭಾನುವಾರ, ಜುಲೈ 7, 2013

ಹುಡುಕು ಪ್ರೀತಿಯ

ಧರ್ಮ ಯಾವುದಾದರೇನು 
ತಿಳಿವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲವೇ 
ಯಾವ ಭಾಷೆ ಯಾದರೇನು 
ಹೃದಯದಾ ಭಾವಕೆ 

ಕಣ್ಣ ಭಾಷೆ ಕರುಳ ಭಾಷೆ 
ಮನದ ಭಾಷೆ ಗೆಟುಕದಾ 
ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ದೊಡಲಿಗೆ
ಅರ್ಥಉಂಟೆ ಜಗದಲಿ 


ಇಲ್ಲ ಇರುವ ಏನು ಇರದ 
ಬಾಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಹುಡುಕ ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಇಂದ 
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ 


                              ರಮ್ಯ. ಜೆ