ಭಾನುವಾರ, ಜೂನ್ 16, 2013

ಬದುಕೇ ಹೀಗೆ........... !
ಎಲ್ಲೊ ಮಾಸಿದ ಕನಸಿಗೆ ಅಳುವ
ಎಂದೋ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನನಪಿಗೆ 
ಮರುಗುವ ಬಾರದ ಕಾಲಗಳ ಕಾಯುವ 
ಬದುಕೇ ಹೀಗೆ........... 


ಹರಿವ ನದಿಯಂತೆ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ 
ವಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ 
ಬಿಡದು ಬದುಕಿನ ಮಾಯೆ 
ಕಾಡುವ ಒಲವಿನ ಛಾಯೆ 


ಇದು ರಂಗಿನಾಟ ಮದರಂಗಿ 
ಯಂತೆ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಯ ಉಳಿಸಿ ಸಾಗುವುದು 
ಇದು ರಾಗಗಳ ಕೂಟ ಸಂಗೀತದಂತೆ
ಶೃತಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸಹ್ಯವಾಗದು 


ಸಾಗಬೇಕಿದೆ ನಾವು  
ಕಲ್ಲಿನದ್ದೋ ಮುಳ್ಳಿನದ್ದೋ 
ಹಾಡಿಹಿಡಿದು ಊರುಬರುವಾವರೆಗೂ 
ಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿವಾವರೆಗೂ...... 
    
                                                                 ರಮ್ಯ. ಜೆ 


ನೋಡೀಗ...... !


ನೋಡೀಗ  ನಿಂತಿರುವೆ  
ಹಾದಿಮರೆತ  ಕರುವಿನಂತೆ 
ಊರಸೇರಲು ಕಾತರಿಸಿ 
ಕಂಗೆಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ನೋಡುವಂತೆ 


ಶೃತಿಇರದ ಸ್ವರದಂತೆ 
ನಾನೀಗ ಹೊರಡ ಬಹುದೇ 
ನನ್ನೊಳಗೆ ಮಧುರ ರಾಗ 
ನಿನ್ನ ಉಸಿರಿಂದ ............... 


ಕಾದು ಕಾತರಿಸಿ ಕುಂದುತಿಹೇನು ನಾ 
ಬಾ ಇಂದೇ ನೀನು ಜೆವದೊಡಲಾಗಿ 
ಬಾ ಇಂದೇ ನನ್ನ ಮನದ ಹಸಿರಾಗಿ 


ಬರುವುದಾದರೆ ಇಂದೇ ಬಾ 
ಬಾಳುವೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿಯ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ 
ಉಸಿರ ನೀಡುತ್ತ ಕನವರಿಸುವ 
ಕಂಗಳಿಗೆ ತಂಪು ನೀಡುತ್ತ 


ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಂತಸಪಡು 
ನನ್ನ ಈ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ನೀನೆಂದು 
ಮೂಕಮನಸಿನ ನೂರು ಕನಸಿಗೆ 
ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟ ಗೆಲುವು ನಿನ್ನದೆಂದು ....... 
     


                                            ರಮ್ಯ.ಜೆ