ಬುಧವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 10, 2013

ಏಕೆ ಮೌನವಾದೆ ಹಾಡು ಮುಗಿವ ಮೊದಲೇ

 ಕಣ್ಣಲಿ ಕಟಿದ್ದ ಕನಸು ಇನ್ನು ಮಾಸಿಲ್ಲ 
 ಎದೆಯ ಬಡಿತದ  ಲಹರಿ ಇನ್ನು ಕದಲಿಲ್ಲ 
 ಮನವು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವುದ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ 
 ಏಕೆ ಮರೆಯದೆ ಇನಿಯ ನನಗೆ ತಿಳಿಸದೇ