ಸೋಮವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15, 2013

ಹಳಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗುವ

ಮುಕವಗಿದೆ ಭಾವ
ಮನದ ಹಮ್ಮು ಬಿಮ್ಮುಗಳ ನೆನೆದು
ಎಲ್ಲ ತುಮುಲಗಳ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ
ಯೇಸೆಯುವಾಸೆ ಆ ಕಾರ್ಮೋಡದಾಚೆ


ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ನೋಡು ನನ್ನದೆಲ್ಲ
ಉಳಿದ ನಲ್ಮೆಯ ಭಾವ ನಿನ್ನದೇ ಎಲ್ಲ
ಹೊರಬಂದೆ  ನಾನು ಕವಿದ ಕತ್ತಲಿಂದ
ಹಾರಿಬಿಡುವ ನಾವು ನೆಲಗಗನದ ತುಂಬಾ


ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿಲ್ಲ, ನೀನಿಲ್ಲ........!
ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೀಳನಾಲಗೆಯ
ತುಂಬಿಸುವ ಬಾರಾ ವದನದಲಿ ನಗುವ
ಹಳಿಯ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗುವ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿ ಹಾರುವ.


                                                        ರಮ್ಯ.ಜೆ